Prázdny

Ochrana osobných údajov

Rešpektujeme Vaše súkromie a zároveň chceme, aby ste pri využívaní našich služieb a kontakte s našou spoločnosťou mali čo najvyšší užívateľský komfort. Preto zbierame a spracúvame iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné k realizácii predaja a požadované na základe zákona.

Ochrane osobných údajov venujeme zvýšenú pozornosť. Chceme, aby ste mali istotu, že Vaše dáta sú u nás v bezpečí a bez Vášho výslovného súhlasu nebudú nikdy poskytnuté tretím stranám.

 

Spoločnosť:

Názov spoločnosti ADOREAL, s.r.o.
IČO 46946055
DIČ 2023668856
Adresa Štefánikova 1628/19 , Mojmírovce , 951 15, Slovensko
E-mail info@osagian-canoes.eu

je prevádzkovateľom, ktorý spracúva pri svojej činnosti osobné údaje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (ďalej aj ako GDPR).  Spoločnosť na špecializované činnosti využíva služby sprostredkovateľov, ktorí sú povinní rešpektovať ochranu súkromia v zmysle GDPR.

 

Dotknuté osoby

Poskytovateľ  prevádzkuje webovú stránku, kde sa využíva technológia cookies. Preto sú všetci návštevníci stránky považovaní za dotknuté osoby, aj keď priamo žiadne údaje neposkytli.  Ďalšie skupiny dotknutých osôb tvoria návštevníci, ktorí vyplnili formulár na stránke za konkrétnym účelom a udelili zároveň súhlas na spracúvanie údajov poskytnutých formulárom.

Samostatnú skupinu tvoria zákazníci spoločnosti, kde pri uzatvorení zmluvy sú potrebné ďalšie informácie aj zo zákonných dôvodov.

 

Rozsah spracúvaných údajov a účel spracúvania

Osobné údaje sa spracúvajú výlučne pre oprávnené záujmy spoločnosti  a plnenie zákonných povinností v súlade s GDPR.

Pre všetky dotknuté osoby spracúvame: Identifikátor osoby, IP adresa, cookies
Pre odberateľov noviniek e-mailom:  Identifikátor osoby, meno, e-mailová adresa
Pre zákazníkov: Meno, priezvisko, údaje z dokladu totožnosti a iných predložených dokladov, adresu, e-mail, telefónne číslo a  iné relevantné údaje súvisiace so zmluvou.
 

Cookies

Poskytujeme dotknutým osobám detailné informácie o využívaní cookies  s možnosťou udelenia alebo odvolania súhlasu pre jednotlivé typy cookies online na stránke. V rámci Cookies služby Google Analytics využívame anonymizáciu IP adresy. Viac informácii na osagian-canoes.eu/sk/sukromie/ochrana-osobnych-udajov

 

Doba uchovávania osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov sa líši v závislosti od účelu a právneho základu spracúvania osobných údajov. Vo všeobecnosti platí, že spoločnosť uchováva osobné údaje po nasledujúce doby:
· ak sa osobné údaje spracúvajú z dôvodu splnenia povinnosti vyplývajúcej zo zákona – po dobu vyžadovanú príslušným zákonom
· ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu – po dobu, na ktorú bol súhlas udelený alebo do času odvolania súhlasu

 

Práva dotknutých osôb

Dotknuté osoby majú právo

  • na informácie o spracúvaní svojich osobných údajov;
  • získať prístup k osobným údajom, ktoré sa o nich uchovávajú;
  • požiadať o opravu nesprávnych, nepresných alebo neúplných osobných údajov;
  • požiadať o vymazanie osobných údajov, keď viac nie sú potrebné, alebo ak je spracúvanie nezákonné;
  • namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov na marketingové účely alebo na základe, ktorý súvisí s ich konkrétnou situáciou;
  • požiadať o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov v osobitných prípadoch;
  • dostať svoje osobné údaje v strojovo čitateľnom formáte a poslať ich inému prevádzkovateľovi („prenosnosť údajov“);
  • požiadať, aby rozhodnutia založené na automatizovanom spracúvaní, ktoré sa ich týkajú alebo ich výrazne ovplyvňujú, pričom vychádzajú z ich osobných údajov, vykonávali fyzické osoby, a nie počítače. Takisto máte v tomto prípade právo vysloviť svoj názor a namietať proti rozhodnutiu.

 

Ak si chcete uplatniť svoje práva, mali by ste sa obrátiť na úradníka pre ochranu údajov e-mailom na info@osagian-canoes.eu. Na Vašu žiadosť odpovieme najneskôr do jedného mesiaca. Keď si budete chcieť uplatniť svoje práva, môžete byť požiadaní, aby ste poskytli informácie na potvrdenie svojej totožnosti (napr. kliknutie na overovací odkaz, zadanie používateľského mena alebo hesla).

 

info@osagian-canoes.eu

Na Vašu žiadosť odpovieme najneskôr do jedného mesiaca. Keď si budete chcieť uplatniť svoje práva, môžete byť požiadaní, aby ste poskytli informácie na potvrdenie vašej totožnosti (napr. kliknutie na overovací odkaz, zadanie používateľského mena alebo hesla).

Prázdny

Adoreal, s.r.o

Výhradný distribútor značky Osagian.

Slovensko    I    Maďarsko
Česká Republika    I    Poľsko

info@osagian-canoes.eu

+421 902 529 349

Štefánikova 1628/19
951 15 Mojmírovce

IČO: 46946055
IČ DPH:  SK2023668856

Prázdny