Prázdny

Obchodné podmienky

Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného pod doménou www.osagian-canoes.eu je spoločnosť ADOREAL, s.r.o. zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Nitra, vložka číslo: 33405/N

 

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné a reklamačné podmienky sa vzťahujú na všetky obchodné vzťahy uzatvorené prostredníctvom systému internetového obchodu www.osagian-canoes.eu a bližšie upravujú práva a povinnosti medzi kupujúcim a predávajúcim. Odoslaním, resp. uskutočnením objednávky vyjadruje kupujúci súhlas s obchodnými a reklamačnými podmienkami a potvrdzuje, že je s týmito obchodnými podmienkami oboznámený. Zároveň dáva súhlas na spracúvanie osobných údajov.

Všetky zmluvné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Právne vzťahy kupujúceho a predávajúceho výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, Občiansky zákonník, ako aj ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi Slovenskej republiky v platnom a účinnom znení.

 

II. VYMEDZENIE POJMOV

1. "Kupujúcim" sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala objednávku po vlastnej autorizácii. Kupujúci je navrhovateľom na uzatvorenie zmluvy s predávajúcim.

2. "Predávajúcim" sa rozumie 

 

Názov spoločnosti ADOREAL, s.r.o.
IČO 46946055
IČ DPH SK2023668856
Adresa Štefánikova 1628/19 , Mojmírovce , 951 15, Slovensko

Predávajúci je platca DPH.

3. "Objednávkou" sa rozumie vyplnený a odoslaný objednávkový formulár obsahujúci informácie o kupujúcom, objednanom tovare z ponuky obchodu a cene tohto tovaru, alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho obsahujúci uvedené informácie. Za platnú sa považuje i telefonická objednávka, ktorá bude potvrdená na e-mailovú adresu kupujúceho najneskôr do 24 hodín.

4. „Kúpnou zmluvou“ sa rozumie zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim. Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky predávajúcim (e-mailom, alebo telefonicky).

5. „Tovarom“ sa rozumejú všetky produkty uvedené v ponuke internetového obchodu www.osagian-canoes.eu. Všetky uvádzané ceny pri tovare na stránkach internetového obchodu sú konečné, uvádzané s DPH.

 

III. OBJEDNÁVKA A UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

1. Všetky objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www.osagian-canoes.eu  považované za záväzné.

Objednávka musí obsahovať nasledovné údaje:

- meno a priezvisko kupujúceho
- adresu kupujúceho
- druh, množstvo a cenu tovaru
- telefonický a e-mailový kontakt

- výber preferovaného spôsobu dodania tovaru (predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť preferovaný spôsob dodania tovaru po vzájomnej dohode)

2. Kupujúci sa zaväzuje v objednávke uvádzať pravdivé a úplné údaje. Každá objednávka je po odoslaní potvrdená e-mailovou správou, v ktorej máte možnosť skontrolovať správnosť vyplnených údajov. Pokiaľ sa v objednávke vyskytla nejaká chyba, bezodkladne nás kontaktujte.

3. Ako doklad o kúpe tovaru predávajúci zasiela faktúru v elektronickej forme (slúži zároveň ako záručný a dodací list) vo formáte PDF na e-mailovú adresu kupujúceho. Elektronická faktúra predstavuje plnohodnotnú náhradu písomne vyhotovenej faktúry a spĺňa všetky jej náležitosti. Faktúru zasielame e-mailom v prílohe. Ak ste od nás nedostali elektronickú faktúru, kontaktujte nás, prosím.

4. Všetky objednávky realizované v našom internetovom obchode sa riadia platnými a účinnými zákonmi Slovenskej republiky.

 

IV. STORNO OBJEDNÁVKY

Kupujúci má právo stornovať objednávku do 24 hodín od objednania tovaru, a to písomne prostredníctvom e-mailu. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno a priezvisko, číslo objednávky, e-mail a popis objednaného tovaru. Za zrušenie objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky. V prípade, že kupujúci uhradil predávajúcemu kúpnu cenu za objednávku, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu prevodom na bankový účet kupujúceho v lehote 3 pracovných dní od zrušenia objednávky, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

Objednávku je možné stornovať len do dňa, kedy predávajúci odošle objednaný tovar na adresu kupujúceho.

Predávajúci má právo stornovať objednávku v prípade vypredania zásob, alebo nedostupnosti objednaného tovaru. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky.

 

V. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Po uskutočnení objednávky bude na Váš e-mail zaslané potvrdenie objednávky spolu s potrebnými údajmi na platbu.

2. Ponúkame tieto možnosti platby na území Slovenskej republiky:

a) Platba vopred bankovým prevodom na účet predávajúceho:

IBAN: SK15 1100 0000 0029 2288 8818
Variabilný symbol: číslo Vašej objednávky
Konštantný symbol: 0008

b) Platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány na účet predávajúceho:

IBAN: SK15 1100 0000 0029 2288 8818
Variabilný symbol: číslo Vašej objednávky
Konštantný symbol: 0008

3. Ak nedostaneme platbu na náš bankový účet do 7 kalendárnych dní od objednania, bude objednávka automaticky zrušená (stornovaná).

4. Ceny uvedené na stránkach internetového obchodu www.osagian-canoes.eu sú konečnými cenami zobrazovanými vrátane DPH (predávajúci je plátcom DPH).

5. Pri platbe bezhotovostným prevodom alebo platobnou kartou sa za dátum zaplatenia považuje dátum pripísania celej kúpnej ceny na účet predávajúceho. Doba doručenia tovaru sa predlžuje o čas, kedy bude platba pripísaná na účet predávajúceho.

 

VI. SPÔSOBY DODANIA TOVARU, DODACIE PODMIENKY, PREBERACÍ PROTOKOL

SPÔSOBY DODANIA TOVARU

1. Bezplatný osobný odber v sklade predajcu v obci Mojmírovce na Slovensku

2. Doručenie na adresu uvedenú kupujúcim špedičnou firmou po schválení cenovej ponuky za dopravu (cenu individuálne určuje špedičná firma podľa aktuálneho cenníka za dopravu)

3. Vlastnou dopravou predajcu na adresu uvedenú kupujúcim po schválení cenovej ponuky za dopravu v závislosti od aktuálnej vyťaženosti prepravných kapacít a aktuálnych možností spoločnosti Adoreal, s.r.o.

Spôsob dodania tovaru sa dohodne vždy individuálne vopred.

DODACIE PODMIENKY

1. Predávajúci zasiela tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe odo dňa potvrdenia objednávky, obvykle do 14 pracovných dní, najneskôr však do 30 pracovných dní a podľa aktuálneho stavu skladových zásob. Uvedená doba dodania je len informatívna. Vychádza z predpokladaných dodacích lehôt v závislosti od dohodnutého spôsobu dodania tovaru alebo možností výrobcu na požiadavku vyrobiť a dodať požadovaný tovar, ak sa tento tovar nenachádza na sklade predávajúceho.

2. V prípade veľkého záujmu o tovar, keď výrobca nestíha s produkciou vybraných produktov, môže prísť k neskoršiemu dodaniu tovaru. V takom prípade prijmite, prosím, naše ospravedlnenie. O neskoršom dodaní, alebo vypredaní tovaru budete informovaní. Ďakujeme za pochopenie.

3. Kupujúci súhlasí, že doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, o čom bude kupujúci včas informovaný predávajúcim.

4. Pri objednávkach s vyššou hodnotou môže predávajúci overiť e-mailom, alebo telefonicky správnosť obsahu objednávky pred jej odoslaním kupujúcemu.

5. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a podpísaním preberacieho protokolu, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny.

6. Za dodanie tovaru sa považuje jeho prevzatie kupujúcim osobne, alebo od doručovateľa.

7. V prípade nevyzdvihnutia zásielky zo strany kupujúceho na dohodnutom mieste a v určenom termíne bude tovar zaslaný späť na našu adresu na náklady kupujúceho. V takomto prípade vrátenia zásielky predávajúcemu je po dohode možné opäť zaslať tovar kupujúcemu. Náklady na opätovné doručenie zásielky kupujúcemu znáša kupujúci.

8. Hliníkové kanoe a kajaky značky Osagian sa doručujú nebalené. 

9. Ak kupujúci pri preberaní baleného tovaru zistí, že obal dodaného tovaru je poškodený, nie je povinný tovar prevziať.

10. Ak sa kupujúci rozhodne balený tovar aj napriek poškodeniu obalu prevziať, je povinný toto prevzatie potvrdiť špeditérovi až po skontrolovaní tovaru.

PREBERACÍ PROTOKOL

Kupujúci je povinný dodaný tovar skontrolovať pri doručení. V preberacom protokole vyznačí stav doručeného tovaru. V prípade, že tovar bol doručený a prebratý v bezchybnom stave, vyznačí túto možnosť a potvrdí ju svojím podpisom. V prípade, že tovar bol doručený v poškodenom stave, vyznačí túto možnosť a potvrdí ju svojím podpisom. Zistené poškodenia uvedie v protokole na vyznačenom mieste. Zákazník zároveň vyhotoví fotodokumentáciu poškodenia, ktorú zašle elektronicky predávajúcemu. V takomto prípade má zákazník právo doručený tovar neprevziať. Neskoršie upozornenie na zistené poškodenie pri doručení nebude predávajúcim uznané.

 

VII. ZÁRUČNÉ PODMIENKY A REKLAMÁČNÝ PORIADOK

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

1. Na dodaný tovar je kupujúcemu poskytnutá záručná doba 2 roky. Na dodané hliníkové kanoe a kajaky značky Osagian je kupujúcemu poskytnutá záruka 3 roky.

2. Záručná doba začína plynúť dňom dodania tovaru kupujúcemu.

3. Predávajúci ručí kupujúcemu za odoslanie tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby, za cenu tovaru v čase objednávky a za dodanie správneho tovaru.

4. Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú špedičnou spoločnosťou (alebo udaním nesprávnej adresy kupujúceho), za poškodenie zásielky zavinené špedičnou spoločnosťou (v takom prípade je nutné uplatňovať reklamáciu u špedičnej spoločnosti.

5. Zo záruky sú vyňaté chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním, používaním, skladovaním alebo ošetrovaním výrobku.

6. Ku každej objednávke (po pripísaní celej kúpnej ceny na účet predávajúceho) predávajúci zasiela na e-mailovú adresu kupujúceho faktúru v elektronickej forme vo formáte PDF, ktorá zároveň slúži ako záručný list. Táto elektronická faktúra predstavuje plnohodnotnú náhradu písomne vyhotovenej faktúry a spĺňa všetky jej náležitosti. Faktúru zasielame e-mailom v prílohe.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Reklamáciu tovaru môže kupujúci uplatniť odoslaním reklamačného e-mailu na info@osagian-canoes.eu alebo prostredníctvom kontaktného formulára alebo na adresu predávajúceho:

ADOREAL, s.r.o.

Štefánikova 1628/19

951 15 Mojmírovce

Slovensko

Postup pri reklamácii

1. Kupujúci je povinný opis zistenej závady vrátane fotodokumentácie  s číslom objednávky zaslať prostredníctvom e-mailu na info@osagian-canoes.eu alebo prostredníctvom kontaktného formulára bezodkladne po tom, čo závadu zistil.

2. Poškodený tovar je kupujúci povinný zaslať až na výzvu predávajúceho na svoje náklady.

3. Predávajúci po uznaní reklamácie buď odstráni závadu, alebo dodá vymenený tovar na svoje náklady, alebo vráti peniaze kupujúcemu.

4. Reklamácia vrátane odstránenia závady alebo výmeny tovaru, alebo vrátenia peňazí,  bude vybavená najneskôr do 30 dní od doručenia predmetu reklamácie predávajúcemu, prípadne v termíne, na ktorom sa kupujúci s predávajúcim dohodne.

Práva a povinnosti kupujúceho sa vo veciach neupravených týmito záručnými a reklamačnými podmienkami riadia podľa platného a účinného Občianskeho zákonníka Slovenskej republiky a ostatných platných a účinných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú v súlade s platnou a účinnou legislatívou EÚ.

 

VIII. VRÁTENIE TOVARU A VRÁTENIE PEŇAZÍ

1. V zmysle ustanovenia § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa má kupujúci právo od uzavretej kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby v uvedenej lehote doručil predávajúcemu odstúpenie od zmluvy prostredníctvom e-mailu na info@osagian-canoes.eu alebo prostredníctvom kontaktného formulára.

2. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od uzavretej kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka.

3. Kupujúci neuhrádza žiadny manipulačný poplatok v súvislosti s odstúpením od kúpnej zmluvy.

4. Za každý vrátený tovar predávajúci vráti peniaze prevodom na bankový účet kupujúceho do 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy.

Postup pri vrátení tovaru

1. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy je kupujúci povinný oznámiť vrátenie tovaru pred odoslaním na adresu predávajúceho prostredníctvom e-mailu na info@osagian-canoes.eu alebo prostredníctvom kontaktného formulára, kde uvedie tento, alebo podobný jednoznačný text: „Odstupujem od zmluvy zo dňa DD.MM.RRRR, číslo objednávky, opis tovaru (názov, typ, cena) a požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar na účet (uveďte, prosím, číslo účtu/kód banky)“.

2. Kupujúci je povinný vrátiť tovar nepoužitý, nepoškodený, v pôvodnom originálnom obale (pokiaľ bol tovar zabalený) a kompletný (vrátane príslušenstva a visačiek). UPOZORNENIE: Ak zákazník nevráti tovar s kompletným príslušenstvom, výmena tovaru alebo vrátenie peňazí sa nezrealizuje. Visačky obsahujú viditeľné aj skryté hologramy, ochranné známky originality tovaru, preto to nie je len obal tovaru, ale jeho súčasť.

3. Tovar na vrátenie zasiela kupujúci na adresu predávajúceho doporučene
(pre doklad o odoslaní), nie dobierkou. Upozorňujeme, že zásielky odoslané na dobierku nepreberieme!

4. Tovar zasielaný na vrátenie odporúčame poistiť.

5. Doklad o zaslaní tovaru predávajúcemu je kupujúci povinný uschovať.

6. Kupujúci je povinný zvoliť pri vrátení tovaru taký spôsob prepravy a obal, aby nedošlo k poškodeniu tovaru. Tovar poškodený pri preprave v dôsledku nevhodne zvoleného obalu alebo nevhodne zvoleného spôsobu prepravy, predávajúci nie je povinný vymeniť a kupujúci nie je oprávnený žiadať vrátenie peňazí.

7. Na vyžiadanie je kupujúci povinný predávajúcemu zaslať na jeho e-mailovú adresu info@osagian-canoes.eu faktúru v elektronickej forme vo formáte PDF, ktorú dostal s objednávkou.

8. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť odstúpenie od kúpnej zmluvy v prípade, ak vyššie uvedené podmienky nebude považovať za splnené a tovar bude následne odoslaný späť na adresu kupujúceho. Náklady na spätné odoslanie tovaru znáša kupujúci.

Upozornenie: Chyby a omyly v názvoch, popisoch a zobrazení produktov sú vyhradené. Ceny produktov vo výške 0,00 EUR sú neplatné. Akciová ponuka platí len počas doby trvania ponuky alebo do vypredania zásob. Údaj o počte produktov k dispozícii na internete je len informatívneho charakteru.

Tieto obchodné a reklamačné podmienky sú platné od 01.04.2020

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu obchodných a reklamačných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.

Tieto Obchodné podmienky sa riadia podľa zákonov Slovenskej republiky.

 

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

Prázdny

Adoreal, s.r.o

Výhradný distribútor značky Osagian.

Slovensko    I    Maďarsko
Česká Republika    I    Poľsko

info@osagian-canoes.eu

+421 902 529 349

Štefánikova 1628/19
951 15 Mojmírovce

IČO: 46946055
IČ DPH:  SK2023668856

Prázdny