Prázdny

Warunki handlowe

Operatorem sklepu internetowego znajdującego się pod domeną www.osagian-canoes.eu jest spółka
ADOREAL, s.r.o., zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Powiatowy w Nitrze,
numer pozycji: 33405/N

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsze warunki handlowe i reklamacyjne dotyczą wszystkich relacji handlowych zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego www.osagian-canoes.eu
i regulują prawa i obowiązki Kupującego i Sprzedającego. Wysyłając i jednocześnie składając zamówienie, Kupujący oświadcza, że zapoznał się z niniejszymi warunkami handlowymi i reklamacyjnymi oraz, że zgadza się z ich treścią. Kupujący jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Wszystkie stosunki umowne między Sprzedającym a Kupującym są zawierane zgodnie z prawem Republiki Słowackiej. Stosunki prawne między Kupującym
a Sprzedającym, które nie są wyraźnie uregulowane w niniejszych warunkach, podlegają odpowiednim przepisom ustawy nr 40/1964 Dz. U. z późniejszymi zmianami - Kodeks cywilny, a także innym powiązanym przepisom Republiki Słowackiej w obowiązującym brzmieniu.

 

II. DEFINICJE

1. „Kupujący” – osoba fizyczna lub prawna, która wysłała zamówienie po swojej własnej autoryzacji. Kupujący jest wnioskodawcą do zawarcia umowy ze Sprzedającym.

2. „Sprzedający”

 

Nazwa firmy ADOREAL, s.r.o.
Reg. numer 46946055
VAT numer SK2023668856
Adress Štefánikova 1628/19 , Mojmírovce , 951 15, Slovakia

Sprzedający jest płatnikiem podatku VAT.

3. „Zamówienie” – wypełniony i wysłany formularz zamówienia zawierający informacje o Kupującym, zamówionym towarze z oferty sklepu i cenie tego towaru lub e-mail wysłany na adres Sprzedającego zawierający te informacje. Za ważne jest uważane także zamówienie telefoniczne, które zostanie potwierdzone na adres e-mail Kupującego najpóźniej w ciągu 24 godzin.

4. „Umowa kupna” – umowa zawartą między Sprzedającym a Kupującym. Sprzedający potwierdza zawarcie umowy kupna e-mailem lub telefonicznie.

5. „Towar” – wszystkie produkty wymienione w ofercie sklepu internetowego www.osagian-canoes.eu. Wszystkie ceny towarów podane na stronie sklepu internetowego są ostateczne i zawierają podatek VAT.

 

III. ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY KUPNA

1. Wszystkie zamówienia wykonane za pośrednictwem sklepu internetowego www.osagian-canoes.eu są  wiążące.

Zamówienie musi zawierać następujące informacje:

- imię i nazwisko Kupującego
- adres Kupującego
- rodzaj, ilość i cena towaru
- kontakt telefoniczny i e-mail

- wybór preferowanej metody dostawy towaru (Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany preferowanej metody dostawy towaru za obopólną zgodą)

2. Kupujący zobowiązuje się do podania w zamówieniu prawdziwych i kompletnych danych. Każde zamówienie jest po wysłaniu potwierdzane wiadomością e-mail, umożliwiającej sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych. Jeśli
w zamówieniu wystąpił błąd, prosimy o natychmiastowe skontaktowanie się z nami.

3. Sprzedający przesyła fakturę jako dowód zakupu towaru w formie elektronicznej (służy również jako karta gwarancyjna i dowód dostawy) w formacie PDF na adres e-mail Kupującego. Faktura elektroniczna stanowi pełnoprawny zamiennik faktury pisemnej i spełnia wszystkie jej wymagania. Faktura jest wysyłana e-mailem w załączniku. Jeśli faktura elektroniczna nie została dostarczona, prosimy o skontaktowanie się z nami.

4. Wszystkie zamówienia złożone w naszym sklepie internetowym podlegają obowiązującym przepisom Republiki Słowackiej.

 

IV. ANULOWANIE ZAMÓWIENIA
 

Kupujący ma prawo anulować zamówienie w ciągu 24 godzin od zamówienia towaru, w pisemnej formie przez wysłanie e-mailu. Kupujący zobowiązany jest podać w zawiadomieniu o anulowaniu zamówienia imię i nazwisko, numer zamówienia, adres e-mail i opis zamówionego towaru. Sprzedający nie obciąża Kupującego żadnymi opłatami za anulowanie zamówienia. W przypadku, gdy Kupujący zapłacił Sprzedającemu cenę zakupu za zamówienie lub jego część do momentu anulowania zamówienia, Sprzedający zwróci już zapłaconą cenę zakupu przelewem na konto bankowe Kupującego w ciągu 3 dni roboczych od anulowania zamówienia, chyba że strony uzgodnią inaczej.

Zamówienie można anulować tylko do dnia, w którym Sprzedający wyśle zamówiony towar na adres Kupującego.

Sprzedający ma prawo anulować zamówienie w przypadku uprzedniego wyprzedania towaru lub niedostępności zamówionego towaru. Kupujący zostanie poinformowany o anulowaniu zamówienia e-mailem lub telefonicznie.

 

V. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Po złożeniu zamówienia na Twój e-mail zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia wraz z niezbędnymi szczegółami płatności.

2. Oferujemy następujące opcje płatności:

a) Płatność z góry przelewem bankowym na konto Sprzedającego:

IBAN: SK15 1100 0000 0029 2288 8818
Zmienny symbol: numer Waszego zamówienia
Stały symbol: 0008

b) Płatność kartą płatniczą przez bramkę płatności na konto Sprzedającego:

IBAN: SK15 1100 0000 0029 2288 8818
Zmienny symbol: numer Waszego zamówienia
Stały symbol: 0008

3. Jeśli nie otrzymamy płatności na nasze konto bankowe w ciągu 7 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia, zamówienie zostanie automatycznie anulowane.

4. Ceny podane na stronie sklepu internetowego www.osagian-canoes.eu są cenami ostatecznymi zawierającymi VAT (Sprzedający jest płatnikiem VAT).

5. W przypadku płatności przelewem lub kartą płatniczą za datę zapłaty uważa się datę zaksięgowania pełnej ceny zakupu na koncie Sprzedającego. Czas dostawy towaru wydłuża się o czas potrzebny na zaksięgowanie płatności na koncie Sprzedającego.

 

VI. SPOSOBY DOSTAWY TOWARU, WARUNKI DOSTAWY, PROTOKÓŁ ODBIORU

SPOSOBY DOSTAWY TOWARU

1. Bezpłatny odbiór osobisty w magazynie Sprzedającego w miejscowości Mojmírovce na Słowacji

2. Dostawa na adres podany przez Kupującego za pośrednictwem firmy spedycyjnej po zatwierdzeniu oferty cenowej transportu (cena jest ustalana indywidualnie przez firmę spedycyjną zgodnie z aktualnym cennikiem transportu)

3. Dostawa na adres podany przez Kupującego za pośrednictwem transportu własnego Sprzedającego po zatwierdzeniu oferty cenowej transportu
w zależności od aktualnego wykorzystania zdolności transportowych i aktualnych możliwości firmy Adoreal, s.r.o.

Sposób dostawy towaru jest zawsze ustalany indywidualnie z góry.
 

WARUNKI DOSTAWY

1. Sprzedający wysyła towar do Kupującego jak najszybciej od daty potwierdzenia zamówienia, zwykle w ciągu 14 dni roboczych, lecz nie później niż 30 dni roboczych i zgodnie z aktualnym stanem zapasów. Podany czas dostawy ma charakter wyłącznie informacyjny. Opiera się na zakładanym czasie dostawy
w zależności od uzgodnionego sposobu dostawy towaru lub zdolności producenta na wniosek Kupującego wyprodukować i dostarczyć towar, jeśli on nie znajduje się
w magazynie Sprzedającego.

2. W przypadku dużego zainteresowania towarem, gdy producent nie jest w stanie terminowo wyprodukować wybranych produktów, towar może zostać dostarczony później. W takim przypadku prosimy przyjąć nasze przeprosiny. Kupujący zostanie poinformowany o późniejszej dostawie lub wyprzedaniu towaru. Dziękujemy za zrozumienie.

3. Kupujący akceptuje, że w wyjątkowych przypadkach czas dostawy towaru może być dłuższy, o czym zostanie terminowo poinformowany.

4. W przypadku zamówień o wyższej wartości Sprzedający może zweryfikować poprawność treści zamówienia e-mailem lub telefonicznie przed wysłaniem go do Kupującego.

5. Własność towaru przechodzi na Kupującego poprzez przejęcie i podpisanie protokołu odbioru, pod warunkiem zapłaty ceny kupna.

6. Za dostarczenie towaru uważa się jego odbiór przez Kupującego osobiście lub od osoby dostarczającej.

7. Jeżeli przesyłka nie zostanie odebrana przez Kupującego w uzgodnionym miejscu i w określonym terminie, towar zostanie odesłany z powrotem na nasz adres na koszt Kupującego. W takim przypadku zwrotu przesyłki do Sprzedającego istnieje możliwość ponownego wysłania towaru do Kupującego na podstawie umowy. Koszty ponownej dostawy przesyłki do Kupującego ponosi Kupujący.

8. Czółna aluminiowe i kajaki firmy Osagian dostarczane są bez opakowania.

9. Jeżeli Kupujący stwierdzi podczas odbioru zapakowanego towaru, że opakowanie dostarczonego towaru jest uszkodzone, nie jest on zobowiązany do przejęcia towaru.

10. Jeżeli Kupujący zdecyduje się przejąć zapakowany towar pomimo uszkodzenia opakowania, zobowiązany jest potwierdzić przejęcie towaru od dostawcy dopiero po sprawdzeniu towaru.
 

PROTOKÓŁ ODBIORU

Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia dostarczonego towaru przy dostawie.
W protokole odbioru wskazuje on stan dostarczonego towaru. Jeżeli towar został dostarczony i przejęty w idealnym stanie, Kupujący powinien wskazać tę możliwość
i potwierdzić ją swoim podpisem. Jeżeli towar został dostarczony w stanie uszkodzonym, Kupujący powinien wskazać tę możliwość i potwierdzić ją swoim podpisem. Wykryte uszkodzenia Kupujący podaje w raporcie w zaznaczonym miejscu. Kupujący jendocześnie wykona dokumentację fotograficzną uszkodzenia, którą prześle drogą elektroniczną do Sprzedającego. W takim przypadku Kupujący ma prawo nie przyjąć dostarczonego towaru. Sprzedający nie akceptuje późniejszego powiadomienia o uszkodzeniu stwierdzonym przy dostawie.

 

VII. WARUNKI GWARANCJI I REGULAMIN REKLAMACJI

WARUNKI GWARANCJI

1. Kupującemu przysługuje dwuletni okres gwarancji na dostarczony towar. Kupującemu przysługuje trzyletni okres gwarancji na dostarczone czółna aluminiowe i kajaki marki Osagian.

2. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu dostarczenia towaru do Kupującego.

3. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Kupującego za wysłanie towaru
w uzgodnionym terminie dostawy, za cenę towaru obowiązującą w momencie złożenia zamówienia i za dostarczenie zamówionego towaru.

4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego za opóźnioną dostawę towarów spowodowaną przez firmę spedycyjną (lub przez podanie niewłaściwego adresu przez Kupującego), za uszkodzenie przesyłki spowodowane przez firmę spedycyjną (w takim przypadku konieczne jest złożenie reklamacji
w firmie spedycyjnej).

5. Wady i uszkodzenia produktu spowodowane niewłaściwą obsługą, użytkowaniem, przechowywaniem lub konserwacją produktu nie są objęte gwarancją.

6. Do każdego zamówienia (po zaksięgowaniu pełnej ceny zakupu na koncie Sprzedającego) Sprzedający wysyła na adres e-mail Kupującego fakturę w formie elektronicznej w formacie PDF, która jednocześnie służy jako karta gwarancyjna. Faktura elektroniczna stanowi pełnoprawny zamiennik faktury pisemnej i spełnia wszystkie jej wymagania. Faktura jest wysyłana e-mailem w załączniku.
 

REGULAMIN REKLAMACYJNY

Kupujący może złożyć reklamację dotyczącą towaru, wysyłając e-mail reklamacyjny na info@osagian-canoes.eu lub za pomocą formularza kontaktowego, lub na adres Sprzedającego:

ADOREAL, s.r.o.

Štefánikova 1628/19

951 15 Mojmírovce

Słowacja

Procedura reklamacyjna

1. Kupujący jest zobowiązany do wysłania opisu wykrytej wady, w tym dokumentację fotograficzną oraz numer zamówienia,  przez e-mail na info@osagian-canoes.eu lub za pomocą formularza kontaktowego, natychmiast po wykryciu wady.

2. Kupujący jest zobowiązany do wysłania  uszkodzonego towaru   dopiero na wezwanie Sprzedającego oraz na własny koszt.

3. Po uznaniu reklamacji Sprzedający usunie wadę lub dostarczy wymieniony towar na własny koszt, lub zwróci Kupującemu cenę kupna.

4. Reklamacja, w tym usuwanie wad, wymiana towaru lub zwrot pieniędzy, zostanie rozpatrzona nie później niż 30 dni od dostarczenia przedmiotu reklamacji Sprzedającemu lub w terminie uzgodnionym przez Kupującego i Sprzedającego.

Prawa i obowiązki Kupującego w sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami gwarancji i reklamacji podlegają obowiązującemu Kodeksowi cywilnemu Republiki Słowackiej, Kodeksowi handlowemu Republiki Słowackiej oraz innym obowiązującym przepisom Republiki Słowackiej.

 

VIII. ZWROT TOWARU I ZWROT PIENIĘDZY

1. Zgodnie z przepisami § 12 ustawy o ochronie konsumentów Kupujący ma prawo odstąpić od zawartej umowy kupna bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia przejęcia towaru, podczas gdy jest on zobowiązany do dostarczenia Sprzedającemu odstąpienia od umowy w określonym terminie przez e-mail na info@osagian-canoes.eu lub za pomocą formularza kontaktowego.

2. Kupujący nie może odstąpić od zawartej umowy kupna, której przedmiotem jest sprzedaż towaru wykonanego według specjalnych wymagań Kupującego, sprzedaż towaru na zamówienie lub towar przeznaczonego specjalnie dla jednego klienta.

3. Kupujący nie ponosi żadnej opłaty manipulacyjnej w związku z odstąpieniem od umowy kupna.

4. Za każdy zwrócony towar Sprzedający zwróci pieniądze przelewem na konto bankowe Kupującego w ciągu 14 dni od dostarczenia odstąpienia od umowy kupna.

Procedura zwrotu towaru

1. W przypadku odstąpienia od umowy kupna Kupujący jest zobowiązany ogłosić zwrot towaru przed wysłaniem go na adres Sprzedającego pocztą elektroniczną na info@osagian-canoes.eu lub za pomocą formularza kontaktowego, zawierającego następujący lub podobny jednoznaczny tekst: „Odstępuję od umowy
z DD.MM.RRRR, numer zamówienia, opis towaru (nazwa, rodzaj, cena) i proszę
o zwrot kwoty zapłaconej za towar na konto (proszę podać numer konta / kod banku)”.

2. Kupujący jest zobowiązany zwrócić towar nieużywany, nieuszkodzony,
w oryginalnym opakowaniu (jeśli towar został zapakowany) i kompletny (w tym akcesoria i metki). UWAGA: Jeśli klient nie zwróci towaru z kompletnym wyposażeniem, wymiana towaru lub zwrot pieniędzy nie nastąpi. Metki zawierają widoczne i ukryte hologramy, znaki towarowe potwierdzające oryginalność towaru, zatem nie są one tylko opakowaniem towaru, lecz jego częścią.

3. Towar do zwrotu Kupujący wysyła na adres Sprzedającego przesyłką poleconą (z dowodem wysyłki), a nie za pobraniem. Uwaga: przesyłki wysłane za pobraniem nie zostaną odebrane!

4. Zaleca się ubezpieczenie towaru wysyłanego do zwrotu.

5. Kupujący jest zobowiązany do zachowania dowodu wysłania towaru do Sprzedającego.

6. Zwracając towar, Kupujący jest zobowiązany wybrać taki sposób transportu
i opakowanie, aby nie doszło do uszkodzenia towaru
. Sprzedający nie jest zobowiązany do wymiany, a Kupujący nie jest uprawniony do żądania zwrotu za towar uszkodzony podczas transportu w wyniku niewłaściwie dobranego opakowania lub niewłaściwie wybranego środka transportu.

7. Na wniosek Sprzedającego jest Kupujący zobowiązany do wysłania Sprzedającemu na jego adres e-mail info@osagian-canoes.eu fakturę w formie elektronicznej w formacie PDF, którą otrzymał wraz z zamówieniem.

8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy odstąpienia od umowy kupna, jeżeli powyższe warunki nie zostaną uznane za spełnione, a towary zostaną odesłane z powrotem na adres Kupującego. Koszt ponownego wysłania towaru ponosi Kupujący.

Uwaga: Błędy i pominięcia w nazwach produktów, opisach i wyświetleniach są zastrzeżone. Ceny produktów w wysokości 0,00 EUR są nieważne. Oferta specjalna jest ważna tylko przez czas trwania oferty lub do wyczerpania zapasów. Liczba dostępnych produktów podana w Internecie ma wyłącznie charakter informacyjny.

Niniejsze warunki handlowe i reklamacyjne obowiązują od 01.04.2020 r.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków handlowych
i reklamacyjnych bez uprzedniego powiadomienia.

 

Organ nadzorczy:

Inspektorat SOI dla regionu Nitra.

Prázdny

Adoreal, s.r.o

Wyłączny dystrybutor marki Osagian.

Słowacja    I    Węgry
Czechy    I    Polska

info@osagian-canoes.eu

+421 902 529 349

Štefánikova 1628/19
951 15 Mojmírovce

IČO: 46946055
IČ DPH:  SK2023668856

Prázdny