Prázdny

Obchodní podmínky

Provozovatelem internetového obchodu umístěného pod doménou www.osagian-canoes.eu je společnost ADOREAL, s.r.o. zapsaná v OR vedeném Okresním soudem Nitra, vložka číslo: 33405/N

I. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Tyto obchodní a reklamační podmínky se vztahují na všechny obchodní vztahy uzavřené prostřednictvím systému internetového obchodu www.osagian-canoes.eu a blíže upravují práva a povinnosti mezi kupujícím a prodávajícím. Odesláním, resp. uskutečněním objednávky vyjadřuje kupující souhlas s obchodními a reklamačními podmínkami a potvrzuje, že je s těmito obchodními podmínkami seznámen. Zároveň dává souhlas se zpracováním osobních údajů.

Veškeré smluvní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím jsou uzavřeny v souladu s právním řádem Slovenské republiky. Právní vztahy kupujícího a prodávajícího výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů, Občanský zákoník, jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy Slovenské republiky v platném a účinném znění.

 

II. DEFINICE POJMŮ

1. “Kupujícím“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která odeslala objednávku po vlastní autorizaci. Kupující je navrhovatelem na uzavření smlouvy s prodávajícím.

2. “Prodávajícím“ se rozumí

 

Název společnosti ADOREAL, s.r.o.
46946055
IČ DPH SK2023668856
Adress Štefánikova 1628/19 , Mojmírovce , 951 15, Slovensko

Prodávající je plátcem DPH.

3. “Objednávkou“ se rozumí vyplněný a odeslaný objednávkový formulář obsahující informace o kupujícím, objednaném zboží z nabídky obchodu a ceně tohoto zboží, nebo e-mail odeslaný na adresu prodávajícího obsahující uvedené informace. Za platnou se považuje i telefonická objednávka, která bude potvrzena na e-mailovou adresu kupujícího nejpozději do 24 hodin.

4. „Kupní smlouvou“ se rozumí smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím. Kupní smlouva vzniká potvrzením objednávky prodávajícím (e-mailem nebo telefonicky).

5. „Zbožím“ se rozumí všechny produkty uvedené v nabídce internetového obchodu www.osagian-canoes.eu. Všechny uváděné ceny u zboží na stránkách internetového obchodu jsou konečné, uváděné s DPH.

 

III. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1. Veškeré objednávky provedené prostřednictvím internetového obchodu www.osagian-canoes.eu jsou považovány za závazné.

Objednávka musí obsahovat následující údaje:

- jméno a příjmení kupujícího
- adresu kupujícího
- druh, množství a cenu zboží
- telefonický a e-mailový kontakt
- výběr preferovaného způsobu dodání zboží (prodávající si vyhrazuje právo změnit preferovaný způsob dodání zboží po vzájemné dohodě)

2. Kupující se zavazuje v objednávce uvádět pravdivé a úplné údaje. Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou, ve které máte možnost zkontrolovat správnost vyplněných údajů. Pokud se v objednávce vyskytla nějaká chyba, neprodleně nás kontaktujte.

3. Jako doklad o koupi zboží prodávající zasílá fakturu v elektronické formě (slouží zároveň jako záruční a dodací list) ve formátu PDF na e-mailovou adresu kupujícího. Elektronická faktura představuje plnohodnotnou náhradu písemně vyhotovené faktury a splňuje všechny její náležitosti. Fakturu zasíláme e-mailem v příloze. Pokud jste od nás nedostali elektronickou fakturu, kontaktujte nás, prosím.

4. Všechny objednávky realizované v našem internetovém obchodě se řídí platnými a účinnými zákony Slovenské republiky.

 

IV. STORNO OBJEDNÁVKY

Kupující má právo stornovat objednávku do 24 hodin od objednání zboží, a to písemně prostřednictvím e-mailu. Kupující je povinen v oznámení o zrušení objednávky uvést jméno a příjmení, číslo objednávky, e-mail a popis objednaného zboží. Za zrušení objednávky prodávající neúčtuje kupujícímu žádné poplatky. V případě, že kupující uhradil prodávajícímu kupní cenu za objednávku, nebo její část v době do zrušení objednávky, prodávající vrátí již zaplacenou kupní cenu převodem na bankovní účet kupujícího ve lhůtě 3 pracovních dnů od zrušení objednávky, pokud si strany nedohodnou jiný způsob vrácení kupní ceny.

Objednávku lze stornovat pouze do dne, kdy prodávající odešle objednané zboží na adresu kupujícího.

Prodávající má právo stornovat objednávku v případě vyprodání zásob, nebo nedostupnosti objednaného zboží. O stornování objednávky bude kupující informován prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.

 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Po provedení objednávky bude na Váš e-mail zasláno potvrzení objednávky spolu s potřebnými údaji na platbu.

2. Nabízíme tyto možnosti platby:

a) Platba předem bankovním převodem na účet prodávajícího:

IBAN: SK15 1100 0000 0029 2288 8818
Variabilní symbol: číslo Vaší objednávky
Konstantní symbol: 0008

b) Platební kartou prostřednictvím platební brány na účet prodávajícího:

IBAN: SK15 1100 0000 0029 2288 8818
Variabilní symbol: číslo Vaší objednávky
Konstantní symbol: 0008

3. Pokud nedostaneme platbu na náš bankovní účet do 7 kalendářních dnů od objednání, bude objednávka automaticky zrušena (stornována).

4. Ceny uvedené na stránkách internetového obchodu www.osagian-canoes.eu jsou konečnými cenami zobrazovanými včetně DPH (prodávající je plátcem DPH).

5. Při platbě bezhotovostním převodem nebo platební kartou se za datum zaplacení považuje datum připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího. Doba doručení zboží se prodlužuje o čas, kdy bude platba připsána na účet prodávajícího.

 

VI. ZPŮSOBY DODÁNÍ ZBOŽÍ, DODACÍ PODMÍNKY, PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

ZPŮSOBY DODÁNÍ ZBOŽÍ

1. Bezplatný osobní odběr ve skladu prodejce v obci Mojmírovce na Slovensku

2. Doručení na adresu uvedenou kupujícím spediční firmou po schválení cenové nabídky za dopravu (cenu individuálně určuje spediční firma dle aktuálního ceníku za dopravu)

3. Vlastní dopravou prodejce na adresu uvedenou kupujícím po schválení cenové nabídky za dopravu v závislosti na aktuální vytíženosti přepravních kapacit a aktuálních možností společnosti Adoreal, s.r.o.

Způsob dodání zboží se vždy dohodne předem individuálně.

DODACÍ PODMÍNKY

1. Prodávající zasílá zboží kupujícímu co možná v nejkratší době ode dne potvrzení objednávky, obvykle do 14 pracovních dnů, nejpozději však do 30 pracovních dnů a podle aktuálního stavu skladových zásob. Uvedená doba dodání je pouze informativní. Vychází z předpokládaných dodacích lhůt v závislosti na dohodnutém způsobu dodání zboží nebo možností výrobce na požadavek vyrobit a dodat požadované zboží, jestliže toto zboží nenachází na skladě prodávajícího.

2. V případě velkého zájmu o zboží, kdy výrobce nestíhá produkci vybraných produktů, může dojít k pozdějšímu dodání zboží. V takovém případě přijměte prosím naši omluvu. O pozdějším dodání nebo vyprodání zboží budete informováni. Děkujeme za pochopení.

3. Kupující souhlasí, že doba pro dodání zboží může být ve výjimečných případech delší, o čemž bude kupující včas informován prodávajícím.

4. Při objednávkách s vyšší hodnotou může prodávající ověřit e-mailem, nebo telefonicky správnost obsahu objednávky před jejím odesláním kupujícímu.

5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím a podepsáním předávacího protokolu, pod podmínkou zaplacení kupní ceny.

6. Za dodání zboží se považuje jeho převzetí kupujícím osobně nebo od doručovatele.

7. V případě nevyzvednutí zásilky ze strany kupujícího na dohodnutém místě a v určeném termínu bude zboží zasláno zpět na naši adresu na náklady kupujícího. V takovém případě vrácení zásilky prodávajícímu je po dohodě možné opět zaslat zboží kupujícímu. Náklady na opětovné doručení zásilky kupujícímu nese kupující.

8. Hliníkové kánoe a kajaky značky Osagian se doručují nebalené.

9. Pokud kupující při přebírání baleného zboží zjistí, že obal dodaného zboží je poškozen, není povinen zboží převzít.

10. Pokud se kupující rozhodne balené zboží i přes poškození obalu převzít, je povinen toto převzetí potvrdit dopravci až po zkontrolování zboží.

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Kupující je povinen dodané zboží zkontrolovat při doručení. V předávacím protokolu vyznačí stav doručeného zboží. V případě, že zboží bylo doručeno a převzato v bezvadném stavu, vyznačí tuto možnost a potvrdí ji svým podpisem. V případě, že zboží bylo doručeno v poškozeném stavu, vyznačí tuto možnost a potvrdí ji svým podpisem. Zjištěné poškození uvede v protokolu na vyznačeném místě. Zákazník zároveň vyhotoví fotodokumentaci poškození, kterou zašle elektronicky prodávajícímu. V takovém případě má zákazník právo doručené zboží nepřevzít. Pozdější upozornění na zjištěné poškození při doručení nebude prodávajícím uznáno.

 

VII. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Na dodané zboží je kupujícímu poskytnuta záruční doba 2 roky. Na dodané hliníkové kánoe a kajaky značky Osagian je kupujícímu poskytnuta záruka 3 roky.

2. Záruční doba začíná běžet dnem dodání zboží kupujícímu.

3. Prodávající ručí kupujícímu za odeslání zboží v rámci dohodnuté dodací doby, za cenu zboží v době objednávky a za dodání správného zboží.

4. Prodávající neručí kupujícímu za opožděnou dodávku zboží zaviněnou spediční společností (nebo udáním nesprávné adresy kupujícího), za poškození zásilky zaviněné spediční společností (v takovém případě je nutné uplatňovat reklamaci u spediční společnosti).

5. Ze záruky jsou vyjmuty vady a poškození výrobku, které vznikly nesprávným zacházením, používáním, skladováním nebo ošetřováním výrobku.

6. Ke každé objednávce (po připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího) prodávající zasílá na e-mailovou adresu kupujícího fakturu v elektronické podobě ve formátu PDF, která zároveň slouží jako záruční list. Tato elektronická faktura představuje plnohodnotnou náhradu písemně vyhotovené faktury a splňuje všechny její náležitosti. Fakturu zasíláme e-mailem v příloze.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamaci zboží může kupující uplatnit odesláním reklamačního e-mailu na info@osagian-canoes.eu nebo prostřednictvím kontaktního formuláře nebo na adresu prodávajícího:

ADOREAL, s.r.o.

Štefánikova 1628/19

951 15 Mojmírovce

Slovensko

Postup při reklamaci

1. Kupující je povinen popis zjištěné závady včetně fotodokumentace s číslem objednávky zaslat prostřednictvím e-mailu na info@osagian-canoes.eu nebo prostřednictvím kontaktního formuláře neprodleně poté, co závadu zjistil.

2. Poškozené zboží je kupující povinen zaslat až na výzvu prodávajícího na své náklady.

3. Prodávající po uznání reklamace buď odstraní závadu, nebo dodá vyměněné zboží na své náklady, nebo vrátí peníze kupujícímu.

4. Reklamace včetně odstranění závady nebo výměny zboží nebo vrácení peněz, bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od doručení předmětu reklamace prodávajícímu, případně v termínu, na kterém se kupující s prodávajícím dohodne.

Práva a povinnosti kupujícího se ve věcech neupravených těmito záručními a reklamačními podmínkami řídí podle platného a účinného Občanského zákoníku Slovenské republiky, Obchodního zákoníku Slovenské republiky a ostatních platných a účinných právních předpisů Slovenské republiky.
 

 

VIII. VRÁCENÍ ZBOŽÍ A VRÁCENÍ PENĚZ

1. Ve smyslu ustanovení § 12 Zákona o ochraně spotřebitele má kupující právo od uzavřené kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 dnů ode dne převzetí zboží, přičemž je nezbytné, aby v uvedené lhůtě doručil prodávajícímu odstoupení prostřednictvím e-mailu na info@osagian-canoes.eu nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.

2. Spotřebitel nemůže odstoupit od uzavřené kupní smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků zákazníka, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho zákazníka.

3. Kupující nehradí žádný manipulační poplatek v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy.

4. Za každé vrácené zboží prodávající vrátí peníze převodem na bankovní účet kupujícího do 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy.

Postup při vrácení zboží

1. V případě odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen oznámit vrácení zboží před odesláním na adresu prodávajícího prostřednictvím e-mailu na info@osagian-canoes.eu nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, kde uvede tento nebo podobný jednoznačný text: „Odstupuji od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR, číslo objednávky, popis zboží (název, typ, cena) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet (uveďte prosím číslo účtu/kód banky)".

2. Kupující je povinen vrátit zboží nepoužité, nepoškozené, v původním originálním obalu (pokud bylo zboží zabaleno) a kompletní (včetně příslušenství a visaček). UPOZORNĚNÍ: Jestliže zákazník nevrátí zboží s kompletním příslušenstvím, výměna zboží nebo vrácení peněz se nerealizuje. Visačky obsahují viditelné i skryté hologramy, ochranné známky originality zboží, proto to není jen obal zboží, ale jeho součást.

3. Zboží na vrácení zasílá kupující na adresu prodávajícího doporučeně
(pro doklad o odeslání), nikoliv dobírkou. Upozorňujeme, že zásilky odeslané na dobírku nepřebíráme!

4. Zboží zasílané na vrácení doporučujeme pojistit.

5. Doklad o zaslání zboží prodávajícímu je kupující povinen uschovat.

6. Kupující je povinen zvolit při vrácení zboží takový způsob přepravy a obal, aby nedošlo k poškození zboží. Zboží poškozené při přepravě v důsledku nevhodně zvoleného obalu nebo nevhodně zvoleného způsobu přepravy, prodávající není povinen vyměnit a kupující není oprávněn žádat vrácení peněz.

7. Na vyžádání je kupující povinen prodávajícímu zaslat na jeho e-mailovou adresu info@osagian-canoes.eu fakturu v elektronické podobě ve formátu PDF, kterou dostal s objednávkou.

8. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout odstoupení od kupní smlouvy v případě, že výše uvedené podmínky nebude považovat za splněné a zboží bude následně odesláno zpět na adresu kupujícího. Náklady na zpětné odeslání zboží nese kupující.

Upozornění: Chyby a omyly v názvech, popisech a zobrazení produktů jsou vyhrazené. Ceny produktů ve výši 0,00 EUR jsou neplatné. Akční nabídka platí pouze po dobu trvání nabídky nebo do vyprodání zásob. Údaj o počtu produktů, který je k dispozici na internetu, je pouze informativního charakteru.

Tyto obchodní a reklamační podmínky jsou platné od 01.04.2020

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu obchodních a reklamačních podmínek bez předchozího upozornění.

Orgán dozoru:

Inspektorát SOI pro Nitriansky kraj

Prázdny

Adoreal, s.r.o

Výhradní distributor značky Osagian.

Slovensko    I    Maďarsko
Česká Republika    I    Polsko

info@osagian-canoes.eu

+421 902 529 349

Štefánikova 1628/19
951 15 Mojmírovce

IČO: 46946055
IČ DPH:  SK2023668856

Prázdny